Upcoming Kokolulu Events in Hawi, Hawaii

Aloha – We welcome you to join us

2019 Schedule

  • Qigong Healing Retreat 7-10 day Late May 2019 (details soon)

Yiyuanti

HunYuan LingTong

Call Kokolulu for more Info: 808-889-9893 or visit: www.kokolulu.org

Screen Shot 2015-03-11 at 7.58.18 AM

Screen Shot 2015-03-11 at 7.58.35 AM